Tarieven

Tarieven 2022:

  • Shiatsu / massage
    • 60 min : €60,-
    • 90 min : €80,00,-   (1e keer inclusief intake)